HomeKącik RodzicaWażne dokumentyREGULAMIN PRZEDSZKOLA

Nasze Przedszkole

2

Zapraszamy na wirtualny spacer po przedszkolu.
                           Zapraszają dzieci.

Odwiedza nas...

Odwiedza nas 309 gości oraz 0 użytkowników.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

REGULAMIN   PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20
IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W GORZOWIE WLKP.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole jest instytucją oświatowo-wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę nad dziećmi od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:

· rozpoznawaniu potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

· wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy pedagogiczno- psychologicznej,

· umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

· sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,

· współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

3. Organami przedszkola są:

· Dyrektor przedszkola

· Rada Pedagogiczna

· Rada Rodziców        

4. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają zgodnie z własnymi regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola.

5. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna działająca zgodnie z przyjętym  „ Regulaminem rekrutacji dziecka do przedszkola”.

 

Pełna wersja dokumentu znajduje się w załączniku poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z całym regulaminem.

 

Main Menu