HomeO NASProgramy

PROGRAMY I INNOWACJE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna realizowana jest w oparciu o programy zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przeszkolnego. W naszym przedszkolu realizowane są następujące programy:


I.Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole " wyd. MAC edukacja ISBN
978-83-65463-75-3
- M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska

II.Program  nauki języka angielskiego "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym"- OXFORD University Press
III. Program  do nauczania religii wklasach zerowych - Kocham dobrego Boga- dziękuję za Jego dary
AZ-0-04/3

IV. Program zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego" Centrum Pozytywnej Edukacji

V. Program edukacyjny " Zosia samosia idzie w świat"- Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów

VII. Programy autorskie opracowane przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej przedszkola:

1.Program adaptacyjny przedszkola - Wsparcie  już na starcie.


Program ten jest skierowany do dzieci nowoprzyjętych oraz ich rodziców w celu:
- ułatwienia dzieciom przekroczenia progu dom - przedszkole
- skrócenie okresu adaptacji do nowych warunków
- obniżenie lęku rodziców ziązanego z koniecznością oddania dziecka pod opiekę personelu
- uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka

2.Program edukacji przyrodniczo - ekologicznej - Żyj z przyrodą w zgodzie


Program ten skierowany jest dla wszystkich wychowanków. Celem niniejszego programu jest pogłębianie wiedzy przyrodniczej u dzieci, ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby działania na rzecz jej ochrony. Zakladamy, iż wszystkie dzieci niezależnie od wieku i stopnia rozwoju mogą mieć swój udział w ochronie środowiska naturalnego na miarę swoich możliwości.

3.Program wychowawczy.


Głównym celem programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z nszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. Program ten realizowany jest w kazdej z grup.

4. Program adaptacyjny - Start do szkoły                                       

                  

   Program dotyczący dzieci 5 i 6- letnich, które niebawem rozpoczną edukację szkolną. Głównymi założeniami programu są przygotowanie dzieci do podjęcia obowiązków szkolnych w czterech aspektach :

  • dojrzałości emocjonalnej
  • dojrzałości umysłowej
  • dojrzałości społecznej
  • dojrzałości emocjonalno - wolicjonalnej

oraz eliminowanie stresu przyszłych uczniów związanego ze startem szkolnym

5. Program kółka tanecznego - Roztańczone przedszkolaki

6. Program kółka teratralnego

7. Program kółka teatralnego - Kolorek

            

Main Menu