Kącik rodzica

Ważną rolę w życiu przedszkola odgrywają rodzice dzieci, którzy są traktowani jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Nasza współpraca rozpoczyna się jeszcze przed przyjściem ich pociechy do przedszkola.

Organizujemy spotkania adaptacyjne, czyli „Wsparcie na starcie”. Ich celem jest przygotowanie dzieci i rodziców do funkcjonowania w warunkach wychowania przedszkolnego obniżenie stresu związanego z adaptacją w przedszkolu. Spotkania są wspierane przez psychologa, cieszą się dużym zainteresowaniem. Również z myślą o rodzicach w przedszkolu powstał tzw. „Kącik Rodzica”, w którym można znaleźć wiele ciekawych artykułów i opracowań dotyczących różnego rodzaju zagadnień wychowawczych.

IPRZEDSZKOLE- ZASADY KORZYSTANIA

Zasady korzystania z systemu iPrzedszkole przez rodziców / opiekunów prawnych dzieci  uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim

W załączniku przesyłamy instrukcję aktywacji konta w systemie iPrzedszkole.

W razie trudności w zalogowaniu się proszę kontaktować się z<br /> kierownikiem gospodarczym Panią Iwoną Pawliną – tel.: 95 7323 770.<br />
RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 20 IM.PRZYJACIÓŁ PRZYRODY

 

SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 w roku szk. 2020-2021

ALALEKSANDRA GOETZ      – przewodnicząca

AGATA SENDECKA

– w-ce przewodnicząca

JOANNA BUTKIEWICZ      – sekretarz

EWA ANTKOWIAK             – skarbnik

PATRYCJA DĄBROWSKA – członek

KATARZYNA RYCHTER   – członek   

 KOMISJA REWIZYJNA:

EMILIA MALINOWSKA

MARIA SZYMAŃSKA

ESTERA STANISZEWSKA

Składka na Radę Rodziców w roku szk. 2020/2021 wynosi 150,00 zł.

Wpłaty uiszczamy w terminie do 30 listopada 2020r. tylko i wyłącznie na

konto:Gospodarczy Bank Spółdzielczy Gorzów Wlkp. Oddział IV ul. Starzyńskiego4/2a

76 8363 0004 0014 9914 3000 0001

Ważne informacje dotyczące Rady Rodziców

.

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

Odpłatność za przedszkole składa się z dwóch składników:

1.Opłata za żywienie:

Dzienna stawka żywieniowa – 7,00 zł (obejmuje zakup surowców i produktów potrzebnych do przygotowania 3 posiłków tj. śniadania, II śniadania, dwudaniowego obiadu)

W przypadku nieobecności dziecka opłata za żywienie podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności. Zwrot za nieobecności (odpisy) dokonuje się w następnym miesiącu.

2.Opłata za pobyt:

Opłata za 1 godz. zajęć, poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wynosi 1,00 zł.

Podstawa programowa realizowana jest w godz. od 8:00 do 13:00 (godziny niepłatne

Zwolnienia i ulgi:

Z opłaty za pobyt zwolnione są rodziny wielodzietne (co najmniej 3 dzieci w rodzinie).

Z opłaty za żywienie zwolnieni są rodzice, którzy mają przyznaną refundację żywienia przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokumenty potwierdzające przyznane ulgi np. Karta Dużej Rodziny, zaświadczenie z GCPR należy złożyć u kierownika gospodarczego do 4 września

Opłatę za przedszkole należy uiścić do 15 każdego miesiąca tylko i wyłącznie przelewem na konto 72 1020 1967 0000 8002 0128 4223

Informację o wysokości opłaty za przedszkole rodzic otrzymuje na indywidualne konto w systemie iPrzedszkole (dziennik elektroniczny).

Rodzice zobowiązani są do utworzenia konta w systemie iPrzedszkole oraz zakupu kart magnetycznych do czytnika w celu ewidencjonowania czasu pobytu dziecka  w przedszkolu.

Opłata za przedszkole składa się z dwóch czynników:

  • opłaty za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu, poza godzinami 8.00-13.00
  • opłaty za żywienie

Z dniem 01 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana konta do wpłat za przedszkole:

72 1020 1967 0000 8002 0128 4223

Od 1 LISTOPADA 2017r. obowiązuje dzienna stawka żywieniowa w wysokości   6,50    !!!!!

Podstawa prawna:<br /> Uchwała Rady Miasta Gorzowa nr XII/201/2019 z dnia 28 sierpnia 2019<br />
UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, placówka wymaga od rodziców przedstawienia nauczycielowi upoważnienia stałego lub jednorazowego do odbioru dziecka z przedszkola przez każdą z osób.

Dokument jest konieczny by móc odebrać dziecko.
REGULAMIN PRZEDSZKOLA

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedszkole jest instytucją oświatowo-wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę nad dziećmi od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
• rozpoznawaniu potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
• wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy pedagogiczno- psychologicznej,
• umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
• sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
• współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
3. Organami przedszkola są:
• Dyrektor przedszkola
• Rada Pedagogiczna
• Rada Rodziców
4. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają zgodnie z własnymi regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola.
5. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna działająca zgodnie z przyjętym „ Regulaminem rekrutacji dziecka do przedszkola”.

REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20<br /> IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W GORZOWIE WLKP.<br />