REGULAMIN PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W GORZOWIE WLKP.

regulamin_przedszkola 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole jest instytucją oświatowo-wychowawczo-opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę nad dziećmi od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
· rozpoznawaniu potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki i wychowania,
· wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy pedagogiczno- psychologicznej,
· umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
· sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości,
· współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

3. Organami przedszkola są:
· Dyrektor przedszkola
· Rada Pedagogiczna
· Rada Rodziców

4. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców działają zgodnie z własnymi regulaminami, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i statutem przedszkola.

5. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Kwalifikacyjna działająca zgodnie z przyjętym „ Regulaminem rekrutacji dziecka do przedszkola”.

Pełna wersja dokumentu znajduje się w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z całym regulaminem.

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Przedszkole Miejskie Nr 20 im. Przyjaciół Przyrody zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Walczaka 47.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gorzów Wlkp.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole Miejskie Nr 20
im. Przyjaciół Przyrody
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Walczaka 47
telefon: (95) 7323-770
e-mail: p20@edu.gorzow.pl

§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Aktu założycielskiego.
3. Niniejszego statutu.

Pełna wersja dokumentu znajduje się w załączniku. Zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem Statut_PM_20.

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia chorób pochodzenia pasożytniczego

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy i świerzbu

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE

JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU

INSTRUKCJA LOGOWANIA DO SYSTEMU IPRZEDSZKOLE