KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PM20 IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY W LATACH 2022-2027

utworzone przez | wrz 25, 2022 | Uncategorized

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 20IM. PRZYJACIÓŁ PRZYRODY
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM NA LATA 2022 – 2027

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Informacja o przedszkolu.
 3. Wizja przedszkola.
 4. Misja przedszkola. 
 5. Kierunki i płaszczyzny planowanych działań.
  1. W zakresie zarządzania przedszkolem.
 6. Organizacja i prowadzenie kontroli zarządczej.
 7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
  1. W zakresie promocji oraz współpracy z innymi podmiotami.
  1. W zakresie wspomagania rozwoju dzieci.
  1. W zakresie poprawy i doskonalenia bazy.
 8. Zakończenie
 1. Wstęp

           Przedszkole to miejsce, które zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne, rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty, tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności. Przedszkole buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Przedszkole pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

Od blisko dziesięciu lat jestem pracownikiem Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim. Od ponad roku jestem wicedyrektorem tejże placówki. Byłam i jestem współtwórcą wielu inicjatyw i działań podejmowanych na rzecz całej społeczności przedszkolnej.

Posiadam dokładną wiedzę nt. dotychczasowego dorobku przedszkola, realizowanych w niej programów wychowawczych i edukacyjnych, projektów, a także wiedzę na temat stanu technicznego budynku, placu zabaw oraz najbliższego środowiska. Współtworzenie dokumentacji przedszkolnej, a także obserwacja, konstruktywne rozmowy i cenne uwagi ze strony obecnej dyrekcji pozwalają mi na stworzenie własnej koncepcji funkcjonowania   i rozwoju przedszkola.

Uważam, że prowadzone w przedszkolu działania są godne kontynuacji, ponieważ wynikają z wieloletniej tradycji, cieszą się powodzeniem wśród dzieci i ich rodziców, pracowników placówki i środowiska lokalnego.

 1. Informacja o przedszkolu.

Przedszkole Miejskie nr 20 im. Przyjaciół Przyrody  w Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęło swoją działalność 1 grudnia 1981 roku. Od marca 2013 roku placówka przyjęła  imię „Przyjaciół Przyrody” zgodnie z uchwałą Rady Miasta  Gorzowa Wielkopolskiego   z dnia 23 marca 2003 r.

Placówka mieści się w budynku jednopiętrowym, podpiwniczonym. Budynek usytuowany jest w zielonym, zacisznym miejscu, z dala od zgiełku miejskiego hałasu. Otacza go duży, pełen zieleni ogród wyposażony w ścieżkę przyrodniczo- ekologiczną, ścieżkę zdrowia, plac zabaw dla dzieci, teren rekreacyjny i boisko do piłki nożnej.

W przedszkolu  funkcjonuje 8 oddziałów: 6 z nich w przedszkolu macierzystym na   ul. Walczaka 47 oraz 2 oddziały w Szkole Podstawowej nr 20 im. Bohaterów Westerplatte, które utworzone zostały 21 stycznia 2021 r. w ramach projektu Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020.  Do placówki uczęszcza 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.  Placówka jest czynna od godz. 6.30 do godz. 16.30.

Placówka zatrudnia 31 osób: 18 nauczycieli (w tym dyrektor, logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel j. angielskiego )  13 pracowników obsługi i administracji.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje: 16 osób posiada wyższe wykształcenie magisterskie, 2 osoby ukończyły studia I stopnia. Ponad to 2 nauczycielki ukończyły studia podyplomowe na kierunku Logopedia, 1 studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, 4 osoba kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna, 1 osoba kurs kwalifikacyjny Zarządzanie oświatą.

Awans zawodowy: 4 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych,
8 nauczycieli kontraktowych, 2 nauczycieli stażystów.

Placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz instytucjami pożytku publicznego tj. Straż Pożarna, Policja Miejska, Ośrodek Sztuki, Biblioteka Miejska, Szkoła Podstawowa  nr 20, Stalą Gorzów moje Bermudy,  Hospicjum św. Kamila, z Teatrem
im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., Miejskim Ośrodkiem Sztuki, Filharmonią Gorzowską oraz innymi placówkami przedszkolnymi w zakresie wymiany doświadczeń i wspólnej organizacji imprez dla dzieci.

            Przedszkole jest pomysłodawcą i organizatorem Międzyprzedszkolnego Turnieju Ekologicznego, współtwórcą Spartakiady Przedszkolaków, Miejskiego turnieju halowej piłki nożnej , Eko-biesiady,

           Systematyczne działania i sukcesy na rzecz ochrony środowiska naturalnego pozwoliły nam  nosić miano Lidera lubuskiej edukacji ekologicznej. Działania na rzecz ochrony przyrody zaowocowało  wielokrotnie zwycięstwem w akcji „Zielona szkoła, zielone przedszkole” (I miejsce w trzech kategoriach) oraz uzyskaniem certyfikatu „Mali Przyrodnicy”

            Przedszkole szczyci się doskonalą współpracą z rodzicami i środowiskiem lokalnym na wielu płaszczyznach.

 1. Wizja przedszkola.

EKO-PRZEDSZKOLE

PRZYJAZNE DZIECKU, RODZICOM I ŚRODOWISKU NATURALNEMU

MIEJSCE RADOSNEJ ZABAWY I BEZPIECZNEGO POZNAWANIA ŚWIATA.

GWARANCJA SUKCESU NA STARCIE W DOROSŁOŚĆ

 1. Misja przedszkola:
 • Konsekwentna troska o ochronę środowiska naturalnego zgodnie z przyjętą misja przedszkolakształtowanie u dzieci postaw proekologicznych i przyrodniczych, oraz wychowanie dzieci w kierunku piękna i estetyki otoczenia.
 • Wspieranie aktywności dzieci rozwijających się w sposób nieharmonijny, wolniejszy, lub przyśpieszony poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka jego możliwości percepcyjnych z poszanowaniem indywidualnych potrzebi zainteresowań.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbałości o zdrowie swoje i innych, sprawność ruchową
  i bezpieczeństwo.
 • Przygotowywanie do rozumienia emocji swoich, rówieśników i dorosłych, kształtowanie i rozwijanie empatii.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez innowacyjne metody nauczania
 • Współdziałanie z rodzicami i środowiskiem lokalnym uczestniczącym w życiu przedszkola
 • Organizowanie zajęć umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka obcego.
 • Stwarzanie atmosfery sprzyjającej akceptacji i tolerancji każdego dziecka.
 • Zatrudnianie wykwalifikowanej, kompetentnej, zaangażowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.
 • Zapewnianie bazy, wyposażenia, estetyki pomieszczeń i otoczenia gwarantujące wysoki poziom pracy i bezpieczeństwa.
 • Uwzględnianie w swoich działaniach potrzeb środowiska lokalnego.
 • KIERUNKI I PŁASZCZYZNY PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Planując koncepcję funkcjonowania i rozwoju Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim na lata 2022 – 2027 chciałabym przedstawić propozycję moich działań w zakresie:

 • zarządzania przedszkolem,
 • promocji oraz współpracy z innymi podmiotami,
 • wspomagania rozwoju dzieci,
 • poprawy i doskonalenia bazy.

     5.1 Zarządzanie przedszkolem

 Zarzadzanie przedszkolem oparte będzie na organizacji i prowadzeniu kontroli zarządczej oraz sprawowaniu nadzoru pedagogicznego.

W zakresie zarządzania przedszkolem zadbam o:

 • Właściwą organizację pracy przedszkola, inspirującą do twórczej pracy.
 • Podejmowanie zespołowych decyzji w sprawach dotyczących działań edukacyjnych i wychowawczych, delegowanie uprawnień, zespołowe podejmowanie decyzji.
 • Uczynienie planowania i planów ważnym narzędziem doskonalenia pracy przedszkola.
 • Pełną samodzielność działań pracowniczych w przydzielonych sferach w ramach delegowania uprawnień.
 • Stałą, nieograniczoną możliwość zgłaszania inicjatyw .
 • Właściwe stosunki międzyludzkie. Dbanie o właściwy klimat pedagogiczny: spotkania towarzyskie, właściwe relacje między podmiotami, entuzjazm, zaangażowanie nauczycieli w pracy,  kontakty dyrektora ze wszystkimi wychowankami, znajomość  i przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka.
 • Efektywne, zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem przedszkola polegające  m.in. na: prawidłowym  planowaniu wydatków, zapewnieniu celowości, gospodarności oraz legalności dokonywania wydatków w ciągu roku budżetowego, modyfikowaniu procedur zgodnie  z obowiązującymi przepisami, udzielaniu zamówień, których przedmiotem są dostawy, usługi i  roboty budowlane  zgodnie z zasadami przewidzianymi  w ustawie o zamówieniach publicznych.
 • Sprawne  i   rzetelne funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w tym: kontroli zarządczej oraz nadzoru pedagogicznego
 • Prowadzenie oszczędnościowego programu wydatków w każdej kategorii: zatrudnienia, płace i pochodne, wydatki rzeczowe.
 • Wprowadzenie własnego, sprawdzonego stylu zarządzania. Preferowany przeze mnie styl zarządzania – to skoncentrowanie na ludziach, ale praktykowany – styl mieszany, zintegrowany, uwzględniający także koncentrację na celach i zadaniach.
 • Poprawa organizacji pracy własnej, a zwłaszcza – zarządzania czasem. Eliminacja „złodziei czasu”.
 • Nadzór pedagogiczny

„Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje

(…) na każdym etapie drogi wychowawcę

zdolnego do udzielenia mu pomocy…..”

M. Debesse 

       Nadzór pedagogiczny będzie realizowany poprzez wykonywanie zadań i czynności  określonych w art. 55 ustawy Prawo oświatowe, w trybie działań planowych i doraźnych. Sprawowany będzie w dwóch formach: kontroli i wspomagania.

 • Kontrole działań nauczycieli będę przeprowadzała w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wnioski wynikające z prowadzonych kontroli przedstawiać będę członkom rady pedagogicznej celem przekazania informacji dotyczącej oceny rzetelności i jakości pracy.
 • Wspomaganie uważam, za szczególny obszar realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, ponieważ inspiruje i intensyfikuje procesy służące poprawie
  i doskonaleniu pracy nauczycieli, wymusza implementację nowych tendencji edukacyjnych, stanowi profilaktykę wypalenia zawodowego, umożliwia wymianę doświadczeń zawodowych
  .

Dlatego chciałabym:

 • Planować, organizować i realizować Wewnątrzprzedszkolne Doskonalenie Nauczycieli poprzez organizację szkoleniowych Rad Pedagogicznych, konsultacje zbiorowe i spotkania problemowe.
 • Organizować i prowadzić formy doskonalenia i dokształcania we współpracy z innymi podmiotami: kursy, warsztaty, metodyczne w siedzibie przedszkola, inspirować
  i motywować nauczycieli do dokształcania na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych (zgodnie z potrzebami przedszkola), kierować nauczycieli
  na  konferencje i seminaria organizowane przez instytucje zewnętrze.
 • Realizować działania w zakresie wspomagania: wspierać nauczycieli w realizowaniu zadań wychowawcy grupy m.in. poprzez: organizowanie i prowadzenie zespołów wychowawczych, konsultacji indywidualnych, uczestniczyć w spotkaniach
  z rodzicami, prowadzić mediacje.
 • Przekazywać informacje o aktualnych problemach i przepisach prawa, przyjętych rozwiązaniach poprzez zamieszczanie ich na tablicach ogłoszeń, w wersji komputerowej, w trakcie Rad Pedagogicznych, spotkań nauczycieli.
 • Brać udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych
  i opiekuńczych.
 • Współpracować w zakresie planowania zadań związanych z osiąganiem kolejnych stopni awansu rozwoju zawodowego nauczycieli.
 • Podejmować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków materialnych pracy, wyposażyć w pomoce dydaktyczne, modyfikować bazę materialną.

Nadzór pedagogiczny wymaga od dyrektora szerokiej wiedzy nie tylko z zakresu zarządzania, lecz także pedagogicznej i dydaktycznej, ponieważ nadzór to nie tylko kontrola, sprawdzanie czy egzekwowanie zaleceń. Ważna jest również działalność wspomagająca, pozwalająca na ukierunkowanie działań nauczycieli i określenie oczekiwań.

Rzetelnie dokonana analiza wyników kontroli, a przede wszystkim wyciągnięcie
i wdrożenie wniosków, dają gwarancję efektywniejszego planowania i realizacji pracy dydaktycznej, głównie z myślą o rozwoju dzieci w przedszkolu i młodszych uczniów.

5.2 Promocja oraz współpraca z różnymi podmiotami.

„Partnerstwo z całym światem

                                                                                                    rozpoczyna się od przyjaźni

                                                                                                  z najbliższym otoczeniem”

  A. Różanek

O tym, że należy promować placówkę nie trzeba nikogo przekonywać. Zbliżający  się niż demograficzny będzie wymagał od placówek większego wysiłku i zaangażowania   w promocję  przedszkola. Najlepszą promocją jest zadowolenie dzieci i rodziców oraz ich pozytywna opinia przekazywana o przedszkolu w środowisku.

              Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest właściwe eksponowanie  i promocja jego działań w środowisku lokalnym. Uważam, że najważniejsza jest codzienna jakość pracy, dlatego szczególną uwagę zamierzam zwracać na otwartą, życzliwą i pełną kultury postawę wszystkich pracowników przedszkola. To praca całej kadry przedszkola składa się na jego jakość i rozpoznawalność, która niewątpliwie przyczynia się do pozyskiwania sympatii w środowisku.

Zadbam o to, aby formy promocji były wciąż doskonalone, dostosowywane do nowo powstających potrzeb oraz aktualnej sytuacji.

Zamierzam:

 • Kontynuować ekologiczny kierunek działań  przedszkola
 • kontynuować dotychczasowe imprezy i działania promocyjne,
 • kreować wizerunek placówki poprzez interesującą, ciekawą aranżację otoczenia przedszkola i estetykę pomieszczeń, ciekawą działalność własną, profesjonalizm kadry pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi,
 • upowszechniać osiągnięcia dzieci poprzez udział w zewnętrznych konkursach, przeglądach, prezentacjach – ekspozycji zdobytych dyplomów
 • promować osiągnięcia w mediach,
 • systematycznie udoskonalać i aktualizować stronę internetową przedszkola oraz fanpage, dzięki którym rodzice będą mieli dostęp do bieżących informacji

 o działaniach placówki,

 • cykliczne wydawać gazetkę przedszkolną „Przyjaciele Przyrody”,

 Ważna jest również systematyczna współpraca z instytucjami pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi.

Współpraca ze środowiskiem (oraz kontynuacja współpracy):

 • PPP (spotkania konsultacyjno-informacyjne),
 • Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
 • Stal Gorzów moje Bermudy
 • Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim
 •  Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta
  w Gorzowie oraz biblioteką Miejską im. Plastusia
 • nadleśnictwem Kłodawa i Bogdaniec,
 •  INNEKO,
 •  Komendą Wojewódzką Policji,
 • AWF – Gorzów,
 • Szkołą Podstawową  nr 20 im. Bohaterów Westerplatte.
 • Hospicjum (Pola Nadziei),
 • Przedszkolami Miejskimi nr 2,22, 29, 30,
 • Teatrem im. Juliusza Osterwy,
 • Strażą Pożarną, 
 • Miejskim Ośrodkiem Sztuki,
 •  Filharmonią Gorzowską.
 • Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. – współdziałanie z zakresu studenckich  praktyk pedagogicznych.
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną – realizacja Krajowego Programu Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas”.
 • UAM w Poznaniu – doradztwo i pomoc podczas wdrażania innowacyjnego programu  ,,Tablit”.
 • Froebel- doradztwo i pomoc podczas pracy innowacyjnym programem „Dary Froebla”

               Moje działania będą zmierzały do utrzymania i ciągłego umacniania pozycji Przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim z jednoczesnym zadbaniem o poczucie bezpieczeństwa, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

Współpraca z rodzicami:

 • Dni otwarte, spotkania adaptacyjne dla trzylatków i ich rodziców,
 • zebrania ogólne i grupowe, kontakty indywidualne,
 • włączenie Rodziców w starania o Certyfikat Przedszkola Promującego Zdrowie.
 • warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze,
 • zajęcia z udziałem rodziców, tablica ogłoszeń, strona internetowa,
 • okazjonalne przyznawanie tytułu: Honorowy Przyjaciel Przedszkola,
 • wprowadzenie  „Księgi Przyjaciół Przedszkola”,
 • festyny rodzinne, uroczystości przedszkolne zgodne z kalendarzem imprez,
 • kiermasze świąteczne,
 • „Klub czytających rodziców”, „Rodzice specjalistami”
 • Wspomagania rozwoju dzieci.

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności,

 które wynikają z faktu bycia człowiekiem.

 Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać.”

Ken Robinson

W organizowaniu pracy z dziećmi należy pamiętać o tym, że  podstawową formą  aktywności jest zabawa, w której tkwi ogromny potencjał rozwojowy. Dlatego  będę dokładać wszelkich starań aby umożliwić dzieciom zdobywanie różnorodnych doświadczeń, ułatwić rozwijanie uzdolnień i sprawności, wyrównywać różnice edukacyjne poprzez atrakcyjne zajęcia dydaktyczne i  szerokie stosowanie aktywizujących metod pracy.

W mojej koncepcji celem nadrzędnym jest stworzenie placówki edukacyjnej, w której praca dydaktyczno – wychowawcza oparta będzie na nietuzinkowych, niekonwencjonalnych
i aktywizujących metodach nauczania, skupiających się przede wszystkim na aktywnym  uczestnictwie dzieci w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń.

 Jednym z moich planów jest wdrożenie w przedszkolu innowacyjnego programu wychowania przedszkolnego TABLIT. Program oparty jest na metodzie projektów, technice modelowania dialogów Questioning the Author (QtA) jednocześnie integrującego realizację podstawy programowej z nauką języka angielskiego.

Koncepcja projektu opracowana została na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu przez zespół powołany przez prof. dr hab. Katarzynę Dziubalską-Kołaczyk.

Do głównych celów programu wychowania przedszkolnego Tablit  należy:

 • Umożliwienie dzieciom poznawania świata przez działanie, doświadczanie, odkrywanie, przeżywanie i dyskutowanie.
 • Zaciekawienie światem przyrody i nauki; stworzenie dzieciom autentycznego, bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego, w którym będą mogły na miarę swoich możliwości i potrzeb urzeczywistniać swój potencjał i rozwijać uzdolnienia.
 • Przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie w przyszłości z wymogami różnorodnych zadań i sytuacji, do stawiania celów i określania strategii ich osiągania,
   a także przezwyciężania trudności pojawiających się w toku zadania.
 • Budowanie pozytywnych doświadczeń ważnych dla rozwoju poczucia kompetencji oraz skuteczności działania.

Ogromnym wyzwaniem współczesnego nauczyciela do którego chciałabym aby dążyła kadra pedagogiczna to – pomoc dzieciom odnaleźć swoje miejsce w błyskawicznie zmieniającym się świecie. Nowe technologie, wszechobecny internet, smartfony i tablety to dziś naturalne środowisko większości dzieciaków. Tablit umożliwia sprostanie wyzwaniom stojącym przed współczesną edukacją najmłodszych. Stwarza dogodne warunki do tego, by dzieci odkrywały świat samodzielnie, poszukiwały rozwiązań, spierały się i dyskutowały. Edukacja ekologiczna, tak ważna w naszym przedszkolu może zostać ukazana w innowacyjnym wymiarze, motywującym zarówno dzieci jak kadrę pedagogiczną do nowych wyzwań, poszukiwać i doświadczeń.

Program Tablit obejmuje 9 modułów o tematyce przyrodniczej, w skład których wchodzą: scenariusze zajęć dydaktycznych, scenariusze zajęć języka angielskiego, zestawy kart pracy, pomoce dydaktyczne, propozycje wycieczek, spotkań ze specjalistami, doświadczeń, eksperymentów, a także listy do rodziców. Bardzo istotnym elementem są w pełni interaktywne materiały edukacyjne: animacje i krótkie wideo na tematy związane ze światem techniki i przyrody, piosenki, gry.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż w bieżącym roku szkolnym rozpoczęliśmy już działania w kierunku dokształcania, zdobycia umiejętności i wiadomości praktycznego wykorzystania tablicy multimedialnej w procesie edukacyjnym.

Wykorzystując zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz dotychczasowe działania podejmowane w przedszkolu chciałabym wspólnie z personelem:

 • Kontynuować realizację autorskich programów „Żyj z przyrodą w zgodzie”, „Wsparcie już na stracie”, „Start do szkoły.”
 • Kontynuować rozpoczęte już w tym roku szkolnym starania o przystąpienie  do sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, Ubiegać się o certyfikat „Przedszkola promującego zdrowie”.
 • Kontynuować  i poszerzać pracę metodą opartą na nurcie Pedagogiki Froebla, a w kolejnych latach uzyskać certyfikat Freblowskiego Przedszkola/ Grupy co wyróżni nas na tle innych placówek oświatowych. Podniesie atrakcyjność przedszkola, wpłynie na jego dobry wizerunku, a jednocześnie będzie świadectwem rozwoju  i zaangażowania kadry w innowacje pedagogiczne.
 • Tworzyć mini ogródki do uprawiania warzyw oraz ścieżki zmysłów i zapachów będącej uzupełnieniem istniejącej ścieżki przyrodniczo-ekologicznej na terenie ogrodu przedszkolnego, a jednocześnie narzędziem w realizacji programu Tablit, Dary Froebla i innych działań w zakresie ekologii i promocji zdrowia.
 • Diagnozować rozwój dziecka we wszystkich obszarach rozwoju
 • Na podstawie diagnoz  planować pracę wspomagającą i wspierającą, współpracując z rodzicami i specjalistami (logopeda, psycholog, terapeuta).
 • Wdrażać i monitorować podstawę programową, co będzie dla mnie priorytetem.
 • Planować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć socjoterapeutycznych (wg Programu Przyjaciele Zippiego, Zosia Samosia, Metodą Dobrego Startu, Metodą Ruchu Rozwijającego, metodą Denisona i innych).
 • Zapewnić opiekę logopedyczną  na najwyższym poziomie
 • Prowadzić stały monitoring warunków zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w przedszkolu.
 • Organizować środowisko przedszkolne, tak aby odpowiadało ono potrzebom zdrowotnym i psychicznym dzieci ( przemyślany, dostosowany do potrzeb dzieci rozkład dnia w przedszkolu, odpowiednia dieta, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, organizowanie zabaw i zajęć w ogrodzie, wyposażenie dostosowane do wzrostu dzieci, wentylowanie pomieszczeń itp.).
 • Przestrzegać praw dziecka.
 • Rozwijać zainteresowania dzieci poprzez indywidualizację pracy z dzieckiem i realizację projektów edukacyjnych.
 • Rozwijać zainteresowania dzieci przyrodnicze i ekologiczne poprzez zajęcia, projekty i wycieczki.
 • Dążyć do osiągania jak najlepszych efektów kształcenia.
 • Rozwijać zdolności językowe dzieci poprzez naukę języka nowożytnego.
 • Umożliwić dzieciom udział w przeglądach, konkursach i turniejach przedszkolnych.
 • Informować rodziców o osiągnięciach i postępach ich dzieci.

5.4 Poprawa i doskonalenie bazy.

Właściwa baza dydaktyczna tworzy warunki zabawy, nauki i pracy, które pozwalają wspomagać rozwój wychowanków i dobrze organizować pracę nauczycieli. Dobre wyposażenie i stan techniczny miejsca zabawy i pracy to czynniki wpływające nie tylko
na efektywność procesu edukacyjnego, ale także na jego bezpieczeństwo.

Zależy mi by prowadzona przez mnie placówka była w doskonałym  stanie technicznym, estetyczna oraz przyjazna dzieciom. Dlatego też, moje zadanie będzie polegało na tworzeniu takich warunków lokalowych, materialnych i personalnych oraz na takiej organizacji procesu wychowawczo – edukacyjnego, by jakość świadczonych usług stała na wysokim poziomie oraz odpowiadała oczekiwaniom i potrzebom: dzieci, rodziców, pracowników i środowiska.

Z zakresu prac remontowych i inwestycyjnych planuję:

 • termomodernizację budynku
 • wyremontowanie kuchni.
 • kończenie rozpoczętej realizacji inwestycji w ramach Budżetu obywatelskiego
 • sukcesywne doposażanie placówki w innowacyjne pomoce dydaktyczne
 • budowę drogi dojazdowej do przedszkola

Do realizacji innowacyjnego programu Tablit niezbędne będzie doposażenie placówki
w sprzęt multimedialny (tablice interaktywne i szerokopasmowy dostęp
do internetu) oraz stworzenie bazy do prowadzenia zajęć badawczych na terenie przedszkola i poza nim. Deklaracje w tej sprawie nie mogą być nierealne – o tym zadecydują  posiadane środki finansowe. Podejmę działania w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków od:

 • Sympatyków popierających działalność przedszkola, a jednocześnie – sponsorów wspierających tę działalność.
 • 1% podatku oraz zaangażowanie rodziców w prace społeczne na rzecz przedszkola.

a także:

 • czynienie starań na rzeczpozyskiwania środków z europejskich funduszy unijnych (opracowywanie wniosków i występowanie z nimi do odpowiednich adresatów). Realizacja projektów.

Kolejność zaplanowanych remontów i inwestycji ustalę kierując się aktualnym stanem technicznym placówki i jej potrzebami. Realizacja będzie uzależniona od przydzielonych środków finansowych ujętych w budżecie miasta na kolejne lata.

 • Zakończenie

             Zgłaszając swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 20 im. Przyjaciół przyrody, chciałabym wykorzystać moje osobiste doświadczenia, jakie nabyłam pełniąc funkcję wicedyrektora przedszkola, jak i chciałabym wykorzystać    i kontynuować już zdobyte osiągnięcia i rozwiązania. Jeśli otrzymam szansę kierowania placówką będę dbała o to, aby było to miejsce, które stwarza każdemu dziecku najlepsze warunki do rozwoju i wyposaża je w najlepszy kapitał na przyszłość, jakim jest samoakceptacja, wiara we własne możliwości, aktywność, kreatywność oraz wiadomości   i umiejętności.

             Będę starała się aby przedszkole optymalnie realizowało zamierzenia i osiągało cele we wszystkich obszarach funkcjonowania: przedszkole jako miejsce dla dzieci, przedszkole jako instytucja, przedszkole jako miejsce pracy. Swoim zaangażowaniem i własnym przykładem będę mobilizowała zespół do najbardziej efektywnej pracy na rzecz całej społeczności przedszkolnej i środowiska lokalnego. Zadbam o to, by dobra organizacja    i administrowanie z jednoczesnym delegowaniem uprawnień na innych pracowników zgodnie z ich kwalifikacjami i umiejętnościami przyczyniały się do coraz większego zaangażowania   i utożsamiania się pracowników z placówką oraz dawały poczucie współodpowiedzialności. Zrobię wszystko, aby placówka była dla wszystkich bezpiecznym miejscem, dającym każdemu możliwość rozwoju, a codzienna działalność przynosiła satysfakcję.

            Zdaję sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności spoczywającej na barkach dyrektora przedszkola, który w jednej osobie musi być m.in. menedżerem, kadrowcem, sekretarką, pedagogiem, nauczycielem, informatykiem, arbitrem, znawcą prawa i osobą umiejącą się odnaleźć w labiryncie zmieniających się przepisów, ale jestem przekonana iż wspólnie z pracownikami naszej placówki zrealizuję wszystkie zamierzenia. Chcę, aby  pracownicy postrzegali przedszkole jako własne i identyfikowali się z nim. Dołożę starań, aby nasze przedszkole w dalszym ciągu  było bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom, rodzicom, stale nowoczesne, w którym panuje klimat spokoju, rzetelnej pracy i troski o środowisko naturalne, w którym działania edukacyjne,  wychowawcze i opiekuńcze stanowić będą przemyślaną całość, służącą kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz pełnemu intelektualnemu, duchowemu i fizycznemu rozwojowi każdego dziecka.

                Przedstawiona koncepcja nie wyczerpuje wszystkich problemów  związanych    z wizją rozwoju i kierowania placówką, dlatego jeśli zostanie mi powierzone stanowisko dyrektora, koncepcja zostanie poddana analizie Rady pedagogicznej i przedstawiona rodzicom w celu opracowania jej ostatecznego kształtu.

Opracowała: Magdalena Wdzięczna