Plan pracy na rok szkolny 2021/22

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
ZADANIE ROCZNE NR 1- "Ziemia w rękach Przyjaciół Przyrody" – edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Cele ogólne:

 • Wzrost świadomości ekologicznej dzieci oraz rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony
 • Kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste
ZADANIE ROCZNE NR 3- "Będą dobrym bohaterem" – edukacja dzieci w zakresie postaw normatywnych i wartości patriotycznych.

Cele ogólne:

 • Budowanie świadomości patriotycznej i narodowej
 • Kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego nas środowiska
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PPZ
HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH

ZZZZ

ZADANIE ROCZNE NR 4- "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu"

ZADANIE ROCZNE NR 2- "Dar zabawy – praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym oparta o pedagogikę Froebla XXI wieku”
Cele ogólne:
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
 • Pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli
 • Rozwijanie wytrwałości i koncentracji na wykonywanym działaniu
 • Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i poczucia piękna
 • Zachęcanie do wykorzystywania różnorodnego materiału do pracy
 • Usprawnianie motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej
 • Tworzenie okazji do ćwiczenia funkcji percepcyjno-motorycznych w działaniach plastyczno-konstrukcyjnych