Opis projektu- „Przedszkolaki na Górczynie”

utworzone przez | wrz 24, 2021

" PRZEDSZKOLAKI NA GÓRCZYNIE"

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie  w ciągu roku liczby dzieci objętych edukacją przedszkolnej z terenu Gorzowa Wlkp. o 50, nieuczestniczących dotychczas w edukacji przedszkolnej. Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  

  1. Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych  w Przedszkolu Miejskim nr 20, dodatkowy nabór dzieci w wieku 3 lat, utrzymanie utworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego po zakończeniu realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat zgodnie z 1 kryterium dostępu.  
  2. Wyrównanie szans edukacyjnych 50 dzieci nieuczestniczących dotychczas w edukacji przedszkolnej.  
  3. Podniesienie kompetencji cyfrowych 8 nauczycieli wychowania przedszkolnego niezbędnych  w procesie wspierania rozwoju dziecka.  

Osiągnięcie ww. celów pozwoli na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród dzieci zamieszkałych  w Gorzowie oraz wpłynie na znaczne złagodzenie problemu społeczności lokalnej w tym zakresie. Projekt kierowany jest do grup docelowych zgodnie z SzOOP RPO Lubuskie 2020 i wpisuje się w cele poddz. 8.1.1:

  • 8 nauczycielom umożliwia nabycie dodatkowych kompetencji,
  • dofinansowanie przez 12 miesięcy do 50 nowoutworzonych miejsc w OWP.

Realizacja projektu ma również wpływ na inną grupę społeczną jaką są pracodawcy,  dla których istotny jest powrót do pracy wykwalifikowanych, młodych, doświadczonych pracowników (rodziców dzieci 3 letnich), chcących utrzymać miejsce pracy.  Projekt zapewnił dostosowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 20 na potrzeby dwóch oddziałów przedszkolnych należących do Przedszkola Miejskiego nr 20. Oddziały zostały wyposażone w nowy sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne. Projekt zapewnia również roczne wynagrodzenie nauczycieli i obsługi.